515 550 650 (Po-Pá 8-18)
Oblíbené 0

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek www.slevoteka.cz je společnost Slevoteka.cz s.r.o., IČ: 292 43 092 se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká 704/174, PSČ 627 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67945, (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel vydává a zveřejňuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.slevoteka.cz umožňuje zákazníkovi získání voucheru na určité zboží či službu (dále jen „voucher“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „poskytovatel“).

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné provozovatelem na internetové stránce www.slevoteka.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, zákazníka a poskytovatele. 

Provozovatel se zavazuje ke každé objednávce platbou kartou nebo kredity vystavit  EET účtenku. Na vyžádání ji zákazníkovi dodá e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

II. Vymezení pojmů

Provozovatel – je právnická osoba Slevoteka.cz s.r.o., IČ: 292 43 092 se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67945.

Uživatel – osoba, která navštíví nebo jakýmkoliv jiným způsobem používá stránky www.slevoteka.cz.

Spotřebitel – osoba, která uzavřela s provozovatelem spotřebitelskou smlouvu a má právo uplatnit voucher u poskytovatele služby.

Poskytovatel služby – fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby nebo produkty, které jsou předmětem voucher.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva uzavřená mezi spotřebitelem ne jedné straně a poskytovatelem služby na straně druhé. Tato smlouva vzniká zasláním potvrzení objednávky e-mailem provozovatelem.

Voucher – je potvrzením na poskytnutí služby nebo produktu poskytovatelem služby. Tento voucher dává spotřebiteli právo využít služeb nebo produktů za podmínek na něm uvedených.

III. Vztah mezi provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek provozovatele umožnit zákazníkovi získání voucheru na zboží či službu poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za předem stanovených podmínek sjednanou cenu na účet provozovatele.

IV. Objednání služby či zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání provozovateli. Odesláním objednávky provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby poskytovatelem, jejíž uzavření provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky provozovatelem. Smlouva vznikne v případě, že si voucher objedná minimální stanovený počet zákazníků.

V. Dodání voucheru

Za doručení voucher zákazníkovi se považuje doručení emailu s odkazem na stažení elektronické verze voucheru. Příslušný odkaz na voucher je aktivní po dobu 100 dní ode dne odeslání emailu zákazníkovi s odkazem na stažení elektronické verze voucher. Voucher bude také možno obdržet zasláním na adresu zákazníka, kterou za tím účelem sdělí provozovateli – v takovém případě však zákazník hradí náklady na doručení voucheru.

VI. Podmínky použití voucheru

Podmínky užití voucheru jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.slevoteka.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

Voucher je možno použít pouze jednou, není-li stanoveno jinak. Provozovatel ani poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

V případě, že zákazník promění voucher za nižší než jeho původní hodnotu, nemá nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher, na zbytek hodnoty původního.

VII. Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.slevoteka.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

Platbu je možno provádět:

 • Kartou
 • Převodem
 • Složenkou
 • Benefity
 • Na fakturu

Více o těchto formách platby se dočtete v části Vše o nákupu v sekci Platba.

VIII. Odpovědnost provozovatele a poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách www.slevoteka.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u poskytovatele.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u poskytovatele, neboť provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

Provozovatel neodpovídá také za žádné škody, či ušlý zisk vzniklý v souvislosti s užitím služby či zboží.

IX. Práva z vadného plnění za zboží

Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka z vadného plnění za zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Provozovatel prohlašuje, že odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Projeví- li se vada zboží ve lhůtě šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Porovozovatel zákazníkovi odpovídá, že:

 • zboží má vlastnosti, které si provozovatel a zákazník sjednali, popř. není-li takového ujednání, má zboží vlastnosti které provozovatel popsal a zákazník očekával s ohledem na povahu zboží;
 • zboží je v odpovídající hmotnosti, míře a množství;
 • zboží odpovídá příslušným právním předpisům;
 • zboží se hodí k účelu, pro který jej provozovatel uvádí, popř. účelu, ke kterému se příslušné zboží obvykle užívá;
 • zboží odpovídá jakosti, předloze, popř. smluvenému vzorku, bylo-li toto určeno.

Práva z vadného plnění za zboží je zákazník povinen uplatnit u provozovatele, konkrétně e-mailem na adrese: podpora@slevoteka.cz. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci pouze v záruční době, která činí dva roky, není-li u konkrétního zboží uvedeno provozovatelem jinak.

Provozovatel prohlašuje, že záruka na zboží se nevztahuje zejména na:

 • Zboží, jež bylo reklamováno po záruční době;
 • zboží bylo násilně narušeno nešetrným a neodborným zacházením zákazníka, např. tak, že zboží je poškrábané;
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno zákazníkem;
 • zboží bylo zákazníkem používáno v rozporu s účelem, pro který bylo zboží vyrobeno, a pro který je toto zboží běžně užíváno.

Provozovatel se zavazuje, že rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů od uplatnění reklamace a vyrozumí o výsledku a způsobu řešení reklamace zákazníka na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Provozovatel se dále zavazuje, že bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Nárok na uplatnění reklamace zaniká, došlo-li k poškození zboží při přepravě. Veškeré další podrobnosti reklamace jsou uvedeny na stránce www.slevoteka.cz/reklamacni-rad

X. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů od zaplacení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Zákazník je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstoupení od smlouvy dodavateli odeslat.

Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou platbu zákazníka zpět zákazníkovi.

Po uplynutí této lhůty je možné vrácení peněz formou kreditů, a to v plné výši hodnoty voucheru. Tato možnost platí 30 kalendářních dnů od zaplacení voucheru.

V případě provedené závazné rezervace termínu pobytu / zájezdu platí navíc storno podmínky Poskytovatele uvedené na Voucheru.

Provozovatel prohlašuje, že zákazník může v souladu s ustanovením §1820 odst. 1, písm. f) NOZ využít formulář k podání odstoupení od smlouvy, který je k dispozici zde. Současně se vzorovým formulářem tímto podává dodavatel zákazníkovi vzorové ponaučení k možnosti odstoupit od smlouvy, které je k dispozici zde.

XI. Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Slevoteka.cz s.r.o., které jsou dostupné zde.

XII. Některá další práva a povinnosti stran

Zákazník má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy u České obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Praha 2, Nové Město Štěpánská 567/15, www.coi.cz, a to na základě návrhu účastníka podaného do jednoho roku od prvního uplatnění sporného práva.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.slevoteka.cz v den odeslání elektronické objednávky. Změny obchodních podmínek jsou možné pouze ze strany provozovatele. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky www.slevoteka.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

telefon

515 550 650

Ve všední dny od 08:00 do 18:00


telefon

podpora@slevoteka.cz

Napište nám dotaz a rádi odpovíme.

založeno 2010

Jsme specialisté na cestování
už od roku 2010


:)

Garantujeme vaši 100%
spokojenost